สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขจัดมลพิษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา เรื่อง " กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคเอกชน ที่ จังหวัดนครราชสีมา คาดหวังสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขจัดมลพิษ นางจินตนา ทวีมา รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเปิดการสัมมนา เรื่อง " กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคเอกชน ที่ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ผลักดันให้มีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้เป็นมาตรการทางการเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน ควบคุม บำบัด และขจัดมลพิษ การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มภาคเอกชนเป้าหมาย ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด