จ.ตราดจัดโครงการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนและการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราดจัดโครงการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนและการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย (27 ส.ค. 52) ที่วัดห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลือกพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาวนำร่องจัดโครงการนี้ขึ้น นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวรายงานว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนศิลปินพื้นบ้าน และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันของประชาชนในการรับสื่อ โดยเน้นการส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมของสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายภาคประชาสัมคม ที่จะมีส่วนช่วยเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรม พร้อมกันนี้ยังเป็นการเผยแพร่เรื่องของวัฒนธรรม ประชาธิปไตยให้กับประชาชน ที่อยู่ภายใต้แนวความคิดการฟังเสียข้างมาก เคารพเสียงข้างน้อย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสร้างความสมานฉันท์ให้กับพื้นที่นำร่อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด