เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 เพื่อชี้แจงแผนพัฒนา ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน นายธนนท์ มหานนทฤทธิ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2552 ประจำปี 2552 มีนายประยูร งามระเบียบ ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นเลขานุการ และคณะผู้บริหาร เทศบาล นำโดยนายจักร์เพชร จิตงามสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมสภาในวันนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดระเบียบวาระการประชุม 5 เรื่อง ดังนี้ เรืงประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 การแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับเรื่องให้ใช้แผนพัฒนา 3ปี ปี พ.ศ. 2552 2554 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และแผนพัฒนา 3 ปี ปี พ.ศ. 2553 2555 ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและที่แก้ไข ครั้งที่ 1 วาระการประชุมที่สำคัญเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้กำหนดแปลญัตติ เป็นเวลา 6 วัน และญัตติอื่น ๆ คณะผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ถนนหนทาง ฟุตบาท ป้ายบอกทาง ไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารก็จะนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในส่วนของบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วันนี้ ที่ประชุมลงมติรับหลักการผลปรากฏว่าสภาฯ รับหลักการเป็นเอกฉันท์ จากนั้น เป็นการประชุมเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาเรื่องต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด