จุรินทร์ เชื่อ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะลดความรุนแรงในโรงเรียนให้หมดไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงได้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายในการเปิดงาน เวทีสาธารณะในหัวข้อ "ร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดความรุนแรง ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดขึ้นที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค โดยมีใจความว่า โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่มีสมาชิกมากกว่าครอบครัว ย่อมทำให้เกิดปัญหามากขึ้น และจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมา พบว่าปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเกิดจากบุคคล 3 กลุ่ม คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคคลภายนอกซึ่งต้องเร่งหาสาเหตุและแนวทางในการป้องกัน เพราะปัญหาความรุนแรงไม่ได้เกิดเฉพาะร่างกายเท่านั้น แต่ยังเกิดทางจิตใจด้วย ดังนั้นการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดแนวทางการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนหมดไปอย่างสิ้นเชิง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด