จ.ชัยภูมิวางแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิชูประเด็นพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลถึงมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน แต่ต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวในโอกาสเปิดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดขึ้นที่โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท เมื่อ 26 ส.ค.52 ว่า เป็นการเปิดเวทีให้ชาวชัยภูมิทุกภาคส่วน ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่มุ่งพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข เพื่อร่วมกันปรับแผนสู่ความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากชาวชัยภูมิร้อยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งน้ำท่วม และแห้งแล้ง หากสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ชาวชัยภูมิจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลให้มีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้มุ่งผลักดันให้เกิดวิถีคนชัยภูมิ อย่างเป็นรูปธรรม คือการทำให้ชาวชัยภูมิมีความรักและเอื้ออาทรต่อกัน กตัญญูกตเวที และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553 -2556 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าววอีกว่า หากชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนเข้ามาช่วนกันคิด ช่วยกันวางแผน ช่วยกันดำเนินการตามแผน แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอด หรือปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง จนเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งๆขึ้นแล้ว สมาชิกคนชัยภูมิก็จะได้รับความสุขทั่วถ้วนหน้ากัน แต่ถ้าหากเกิดปัญหาแล้ว คนชัยภูมิไม่เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข ก็เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด