สำนักนายกฯ จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน นางนงคราญ ชาญวินิชพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดสัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ สขร.ว่า เป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีความสำคัญต่อการทำงาน 2 เรื่อง ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิทธิในการรับรู้ ตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการตามกฎหมาย และแนวทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องรู้ว่า ข้อมูลที่ประชาชนร้องขอ สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงการทำงานของภาครัฐ เพราะเป็นสิทธิของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว จะเป็นผลดีกับภาคประชาชน เนื่องจากจะทำให้มีบุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด