พ.ร.บ.รักษาความมั่นคง

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ได้ให้คำจำกัดความของ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไว้ว่า เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัย อันเกิดจาก บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคง ของรัฐ

พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ภารกิจดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็น ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็น รอง ผอ.รมน. และ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็น เลขาธิการ กอ.รมน.

นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการ กอ.รมน. เป็นผู้กำกับ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการชุดนี้มี นายกฯ หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รมว.กลาโหม รมว.มหาดไทย เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการได้แก่ รมว.ยุติธรรม รมว.ไอซีที ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด เลขาธิการ สมช. ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทอ. ผบ.ทร. ผบ.ตร. เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด