ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามแผนงานโครงการ ปี 52 ที่โคราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามแผนงานโครงการ ปี 2552 ที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (26 ส.ค.52) นางปราณี สริรัตน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมคณะ เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามงานตามที่กฎหมายกำหนดและตามสัมฤทธิผลตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาลทั้ง 4 นโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นโยบายด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย โครงการวางแผนพลังงานชุมชน ปี 2551-2552 โครงการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปติดตามโครงการในพื้นที่ อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง เพื่อติดการสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท. มีการบริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและติดตามโครงการซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด