จัดหางานพะเยา เตรียมจัดเวทีเสวนา "สื่อมวลชนกับารจัดระบบแรงงานต่างด้าว ร่วมสร้างความรู้ให้กับประชาช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง สื่อมวลชนกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารการจัดระบบแรงงานต่างด้าวมากขึ้น ในวันพรุ่งนี้ ณ ห้องอาหารแสงจันทร์ อ.เมืองพะเยา นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส จัดหางานจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สื่อมวลชนในท้องถิ่นถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ภาคประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกำหนดจัดเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง สื่อมวลชนกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว พร้อมกับการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. สำหรับกิจกรรมการเสวนา ประกอบด้วย การเสวนาร่วมกับส่วนราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดและจัดหางานจังหวัดพะเยา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-5448-2367-8

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด