เทศบาลเมืองพะเยา เพิ่มศักยภาพให้กับ อสม.พื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะการทำกิจกรรมร่วมกับทีมจิตเวชจากโรงพยาบาลสวนปรุง นายเสงี่ยม จุลเจริญ ประธานชมรม อสม.เทศบาลเมืองพะเยา กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนของอสม.ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาหลักสูตรเน้นหนักเฉพาะด้านความรู้และทักษะในการนำไปปฏิบัติใช้จริงต่อการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนในชุมชนที่มักประสบปัญหาภาวะสุขภาพจิตในสังคมปัจจุบัน โดยคาดว่าภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม อสม.ที่เข้าร่วมจะสามารถดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน พร้อมทั้งเกิดการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน การให้ความรู้ทางด้านโรคจิตเวชที่พบบ่อย การแบ่งกลุ่มฝึกทักษะ การสังเกต การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ตลอดจน วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด