ประธานที่ปรึกษารมว.สธ.เปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอาสาเพื่อการพึ่งตนเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอาสาเพื่อการพึ่งตนเอง ที่ จังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายภาคประชาชน นาย พิเชษฐ พัฒนโชติ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาเพื่อการพึ่งตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสา ทั้งนี้เครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุข มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านในชนบทและทุกชุมชนในเขตเมือง และหากสามารถปรับปรุงระบบของ อสม. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ระบบ อสม.จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองในที่สุด ด้านนายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธาน อสม. แห่งประเทศไทย กล่าวว่าคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะได้แผนยุทธศาสตร์การพึ่งตนเองในระดับต่อไป เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด