จ.สุราษฏร์ธานีสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฏร์ธานี สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปฏิญาณเมืองคนดี เพื่อให้ความรู้ แง่คิด และแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือขายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเป็นพลังกลไกตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาช่องทางในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัครภาคประชาชนทั้งจังหวัด หมู่บ้านละ 2 คน รวม 2,132 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 9 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมจาก 141 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอท่าฉาง รวมจำนวน 282 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด