ศธ.ยืนยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาคนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อยืนยันการเสนอร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ที่เสนอโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) สอดคล้องกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงเห็นว่าควรให้สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าวมีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ โดยสนับสนุนให้สพท.จัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกลไกหลักในการประสานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าวต่อว่าส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีบทบาท ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินงานเพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูแลรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฎิบัติราชการของ ศธ. และ สพฐ.. อย่างไรก็ตามหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ก็จะนำเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาจากรัฐสภาต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด