วช.เปิดงาน แสดงผลงานวิจัยแห่งชาติ 52 อย่างเป้นทางการ มีผลงานวิจัยจัดแสดง 600 ผลงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2009 อย่างเป็นทางการ มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมแสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกว่า 600 ผลงาน ศาตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวถึงการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ว่า ในปีนี้รัฐบาลต้องการให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้หลักของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่มีการใช้ภูมิปัญญาผ่านงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าจากการวิจัย เกิดองค์ความรู้และนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์อานนท์ ยังกล่าวถึงผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงในปีนี้ว่าแต่ละงานวิจัยมีความน่าสนใจและมีการพัฒนารูปแบบงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น เข้าใจง่าย ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้และเห็นงานวิจัยแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง อาทิ งานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเรื่องการวิจัยข้าวหอมมะลิ ด้านพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน การวิจัยด้านการเกษตรเรื่องการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพ และสามารถเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการการจัดการบริหารงานแทนการใช้บุคคลากรเพียงอย่างเดียว สำหรับงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 หรือ Thailand Research Expo 2009 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทำความเข้าใจผลงานวิจัยกว่า 600 งานวิจัยทั่วประเทศ และมีการจัดประชุมสัมมนาด้านการจัดระบบวิจัยของประเทศ มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานวิจัย คลินิกวิจัยให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยทุกด้าน ทั้งนี้ งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด