สวท.เพชรบูรณ์ สำรวจผลการรับฟังเพื่อพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.เพชรบูรณ์ สำรวจผลการรับฟังประชาชน เพื่อปรับปรุงพัฒนารายการ ข่าว เทคนิค ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐ นายเดชอนันต์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)เพื่อปรับปรุงการทำงาน พัฒนายกระดับการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาคุณภาพการกระจายเสียง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการสำรวจผลการรับฟังรายางสถานีฯ ระบบ AM 846 KHz และระบบ FM 102.75 MHz. โดยเฉพาะข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ศุกร์ และวันเสาร์ ผู้ว่าฯพบประชาชน เวลา 06.00 - 07.00 น. และข่าวท้องถิ่น เวลา 16.10 16.30 น.วันจันทร์ วันศุกร์ รวมถึงรายการอื่นๆ ที่สถานีฯผลิตเอง เช่น รายการบอกกล่าวชาวบ้าน ก้าวทันโลก กำลังใจ รัฐสภาของเรา โดยแบบสำรวจจะสอบถามความนิยม ความชัดเจนของสัญญาณ พร้อมขอให้ประชาชนระบุเหตุผลและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตรายการ ข่าวท้องถิ่นและด้านเทคนิค ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจผลการรับฟัง สวท.เพชรบูรณ์ จะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2552 โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ถูกสัมภาษณ์ โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนารายการ ข่าว และเทคนิคของทางสถานีฯให้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายรัฐต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด