การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้าย เพิ่มรายได้ กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม.เสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงภาษีป้าย ให้สามารถจัดเก็บภาษีจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ติดป้ายโฆษณาบนรถ ป้ายรุ่นใหม่ ทั้ง ป้ายอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชั่น ป้ายจอโทรทัศน์ รวมถึงเพิ่มอัตราภาษีป้ายเดิมให้สูงขึ้น คาดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นหลังแก้ไขกฎกระทรวงฯ กว่า 400 ล้านบาท ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้ กทม. ว่า ปัจจุบันป้ายที่ต้องเสียภาษี ประกอบด้วย ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้มีรถยนต์ที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจำนวนมาก แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 เช่นเดียวกับป้ายติดรถยนต์สาธารณะ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการจัดเก็บโดบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ สำหรับป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 คือ ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน และป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะอื่นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร กรุงเทพมหานครจะแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้าย เพื่อเพิ่มรายได้ กทม. คือ

1.ป้ายที่ติดที่รถยนต์ส่วนบุคคล หากแก้ไขแล้วจะมีรายได้เพิ่ม 90 ล้านบาท ประกอบด้วยรถยนต์สาธารณะที่เสียภาษีอยู่เดิม 1 หมื่นคัน อัตราภาษี 20-40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงิน 50 ล้านบาทต่อปี รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 19,000 คัน จะคิดอัตราภาษีใหม่ 20-40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงินที่จะเก็บได้ 60 ล้านบาทต่อปี รถบรรทุกส่วนบุคคล 1 หมื่นคัน จะคิดอัตราภาษีใหม่ 20-40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาทต่อปี รวมเงินจากการเก็บภาษี 140 ล้านบาท 2.ป้ายรุ่นใหม่ เช่น ป้ายอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชั่น ป้ายจอโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บในอัตราเดียวกับป้ายภาพเดียวทั่วไป หากแก้ไขแล้วจะมีรายได้เพิ่ม 40 ล้านบาท ป้ายอักษรวิ่ง จำนวน 50 ป้าย จะคิดอัตราภาษีใหม่ 100 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงิน 5 แสนบาท ป้ายไตรวิชั่น จำนวน 1,000 ป้าย จะคิดอัตราภาษีใหม่ 150 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงิน 20 ล้านบาท ป้ายจอโทรทัศน์ จำนวน 200 ป้าย จะคิดอัตราภาษีใหม่ 200 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. คิดเป็นเงิน 15 ล้านบาท และ 3.เพิ่มอัตราภาษีป้ายเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งหากแก้ไขแล้วจะมีรายได้เพิ่ม 270 ล้านบาท ป้ายอักษรไทยล้วน เดิมเก็บ 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. อัตราใหม่ 5 บาท ป้ายอักษรไทยปนภาษาต่างประเทศหรือภาพอื่น เดิมเก็บ 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. อัตราใหม่ 30 บาท ไม่มีอักษรไทย เดิมเก็บ 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. อัตราใหม่ 60 บาท ป้ายที่อักษรไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ เดิมเก็บ 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. อัตราใหม่ 50 บาท รวมรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นหลังแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ จำนวน 400 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด