สพฐ.เล็งจัดสอบโอเน็ตระหว่างช่วงชั้น

นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร สพฐ. วันที่ 25 ส.ค.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการศึกษาเรื่องการนำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต มาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินการจบหลักสูตร เพื่อเป็นตัวกำกับคุณภาพ ของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและมาตรฐาน โดยมี 5 ทางเลือก ได้แก่ 1.กำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักระหว่างคะแนนโอเน็ต และคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระ หรือ จีพีเอ 2.นำคะแนนโอเน็ตมาถ่วงกับคะแนนจีพีเอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการประเมินผลของแต่ละโรงเรียน 3.ใช้การสอบโอเน็ต เป็นการสอบปลายภาคของโรงเรียน 4.เด็กจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งจีพีเอ และการสอบโอเน็ต และ 5. ให้มีการจัดสอบโอเน็ตในชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ซึ่งเป็นชั้นกลางของแต่ละช่วงชั้น เพื่อทำให้โรงเรียนมีข้อมูลระดับคุณภาพของเด็ก และแก้ไขก่อนที่เด็กจะจบการศึกษา

นางเบญจลักษณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แล้ว ซึ่ง กพฐ.ส่วนใหญ่เห็นว่า ทางเลือกที่ 5 จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและโรงเรียนมาก เพราะโรงเรียนจะได้มีเวลาตรวจสอบว่า เด็กยังอ่อนด้อยจุดใด ส่วนวิธีการจัดสอบนั้นที่ประชุมมอบให้สำนักวิชาการฯ ไปหารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำหรับปัญหาการกดเกรดหรือปล่อยเกรดของโรงเรียนนั้น สพฐ.ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการให้เกรดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว เพราะถือเป็นนโยบายหลักของ สพฐ. ที่จะทำให้จีพีเอของแต่ละโรงเรียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทั้งนี้สำนักวิชาการฯจะจัดทีม เพื่อศึกษาข้อเสนอทั้ง 5 ทางเลือก ให้มีความชัดเจนต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด