มมร.ร่วมวงผลิตครูพระ

สนองความต้องการ รร.

พระครูวินัยธรวัลลพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งมี พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ทบทวนปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ และตั้งแต่ปีงบฯ 2553 มีมติให้ มจร. จำกัดจำนวนพระสอนศีลธรรมให้อยู่ที่ 18,000 รูป เพื่อให้สอดคล้องกับงบฯ ที่ มจร.ได้รับ แต่ก็จะมีการปรับเพิ่มเงินนิตยภัตจากเดือนละ 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

พระครูวินัยธรวัลลพ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ มหา วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย โดย มมร.จะร่วมจัดอบรมเพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมฯ อีก 6,700 รูป ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 สถาบันแล้วจะมีพระสอนศีลธรรมฯ ทั้งหมด 24,700 รูป แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน เพราะแต่ละโรงเรียนควรมีพระสอนศีลธรรมฯ อย่างน้อยแห่งละ 1 รูป

พระครูวินัยธรวัลลพ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะกรรมการดำเนินงานไปจัดทำกรอบงานวิจัย พระสอนศีลธรรมฯ เพื่อประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบฯ 2553 และจัดทำคู่มือติดตามและประเมินผลพระสอนศีลธรรมฯให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งคิดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาคมาแข่งขัน เพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศระดับประเทศในงานมหกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาของพระสอนศีลธรรมระดับประเทศ ที่ มจร. ในวันมาฆบูชา ของทุกปีด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด