ลูกจ้างรัฐรับบำนาญรายเดือน

ครม.ไฟเขียว-กฤษฏีกาตีความ

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างประ จำได้รับบำนาญรายเดือนหรือเงินบำเหน็จเช่นเดียวกับข้าราชการ หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างประจำ ที่ ปัจจุบันมีมากถึง 210,000 คน โดยได้จัดเตรียมเงินงบประมาณปี 53 ลอตแรกเพื่อจัดสรรให้กับลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 52 หรือภายในเดือนก.ย.นี้ เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยยืนยันว่าแม้จะ มีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่สามารถดูแลได้เพราะ ต้องการให้ลูกจ้างได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกับข้าราชการทั่วไป เพราะลูกจ้างประจำเหล่า นี้ต่างทำงานหนักเช่นเ้าราชการทั่วไป เช่นกัน

ทั้งนี้ลูกจ้างประจำมีสิทธิที่จะเลือกรับ บำเหน็จซึ่งเป็นเงินก้อนหรือเลือกรับเป็นบำนาญรายเดือนก็ได้ แล้วแต่ความต้องการแต่โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าหากลูกจ้างประจำที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนหรืออาจมีความสามารถในการบริหารเงินก้อนไม่ดีเพียงพอน่าจะเลือกรับเป็นเงินบำนาญรายเดือนจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าและทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่า

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองอธิบดีกรม บัญชีกลาง กล่าวว่า หลังจาก ครม.เห็นชอบร่างระเบียบแล้วเชื่อว่าจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจร่างเพื่อประกาศระเบียบอย่างเป็นทางการต่อไปได้ภายในเดือนก.ย.นี้ เพื่อให้ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการที่มีอายุการทำงานครบ 25 ปี บริบูรณ์ ารถเลือกรับบำนาญรายเดือนได้ ตั้งแต่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้หรือภายในเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งเบื้องต้นพบว่าจะมีลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญประมาณ 6,000 คน จากจำนวนลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการภายในปีนี้มีจำนวน 8,640 คน และโดยเฉลี่ยแล้ว จะได้รับบำนาญคนละ 9,800 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จให้กับลูกจ้างประจำอยู่แล้วปีละ 3,900 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีภาระทางงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด