ท้องถิ่นนครนายก จัดสัมมนานายก และสมาชิก อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก จัดสัมมนาทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการสัมมนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ประจำปี 2551 จำนวน 183 คน ที่ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ทำให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับทราบ และปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด