สสช.เผย ปชช.ส่วนใหญ่พอใจเช็คช่วยชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ส.ค.) นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเช็คช่วยชาติ พ.ศ. 2552 ระหว่างวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2552 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนในทุกภาครับทราบโครงการเช็คช่วยชาติ ร้อยละ 95.3 มีเพียงร้อยละ 4.7 ที่ไม่ทราบ และในจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับเช็คช่วยชาติ ได้รับเช็คแล้วร้อยละ 95.3 และยังไม่ได้รับเช็คร้อยละ 4.4 ในจำนวนผู้รับเช็คแล้วมีการใช้เงินจากเช็คแล้วถึงร้อยละ 95.3 มีเพียงร้อยละ 4.7 ยังไม่ได้ใช้

ในจำนวนผู้ที่ใช้เงินจากเช็คแล้ว ระบุวิธีการใช้เงิน 3 อันดับแรก คือ นำเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดแล้วใช้ทั้งหมดร้อยละ 71.9 นำเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดแล้วใช้บางส่วนร้อยละ 18.9 และนำเช็คมาใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับส่วนลด/รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ส่วนผู้ที่ยังไม่ใช้เงินจากเช็ค ในจำนวนนี้ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เงิน 2 อันดับแรก คือ นำไปฝากธนาคาร เพื่อเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นร้อยละ 66.8 และยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินร้อยละ 23

เมื่อถามความพึงพอใจต่อโครงการเช็คช่วยชาติ ประชาชนทุกภาคระบุพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพฯ จากโครงการเช็คช่วยชาติร้อยละ 82.0 ไม่พอใจร้อยละ 11.4 และไม่แน่ใจร้อยละ 6.6 ผู้ที่ตอบว่า ไม่พอใจ ให้เหตุผล 2 อันดับแรก คือ ควรแจกให้ทุกคน รวมทั้งคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเช็คด้วยร้อยละ 59.3 และควรนำเงินไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นดีกว่าร้อยละ 13.5 สำหรับความเห็นโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนในระดับปานกลางร้อยละ 46.3 น้อยร้อยละ 24.5 มากร้อยละ 16.3 และไม่แน่ใจร้อยละ 12.9.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด