กทม.เตรียมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้าย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้าย คาดว่าเมื่อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้ายแล้วเสร็จ กทม.จะสามารถเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นได้ 400 ล้านบาท ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร กทม. เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้ายว่า ปัจจุบันมีรถยนต์ที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจำนวนมาก ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (ปี2535) จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีป้ายโฆษณาจะคิดอัตราภาษี 20 - 40 บาท ต่อขนาดป้าย 500 ตารางเซนติเมตร ซึ่งจะทำให้กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท ส่วนป้ายรุ่นใหม่ เช่น อักษรวิ่งจะคิดอัตราภาษีใหม่ 100 บาทต่อตารางเซนติเมตร, ป้ายจอโทรทัศน์จะคิดอัตราภาษีใหม่คือ 200 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ป้ายไตรวิชั่น จะคิดอัตราภาษีใหม่ 150 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร โดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทเมื่อจัดเก็บอัตราภาษีใหม่ นอกจากนี้กทม.จะเพิ่มอัตราภาษีป้ายเดิมให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วจะทำให้กทม. มีรายได้เพิ่มขึ้น 270 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อกทม.ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีป้ายแล้ว คาดว่ากทม.จะสามารถเก็บเงินเพิ่มขึ้นได้ 400 ล้านบาท ซึ่ง กทม.จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด