สสช. เผยผลสำรวจการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พบว่า ปชช.เห็นด้วยกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2552 พบว่า ประชาชนทั่วประเทศเห็นด้วยกับโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 500 บาทมากที่สุดกว่าร้อยละ 77.5 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วยมากที่สุด นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2552 พบว่า ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายโครงการ และเห็นด้วยกับผลการดำเนินงานของรัฐบาล สูงสุด 5 อันดับแรก คือ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 500 บาทมากที่สุด กว่าร้อยละ 77.5 ,รองลงมาเป็นโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน,โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า,โครงการเรียนฟรี 15 ปี, โครงการเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทตามลำดับ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและไม่เห็นด้วยมากที่สุด ด้านช่องทางในการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลของประชาชน พบว่า ประชาชนรับทราบข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดคือร้อยละ 99.1 รองลงมาคือจากบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน ร้อยละ 86.9 ทางสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์และจากอินเตอร์เน็ตตามลำดับ นอกจากนี้ประชาชนยังแสดงความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาลว่า ประชาชนร้อยละ 28.2 เสนอแนะว่า รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง เช่น ติดป้าย/โปสเตอร์เป็นภาษาท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นผู้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของข่าวสาร/โครงการและประโยชน์ที่จะได้รับให้ชุมชนทราบ ส่วนนโยบายต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ดีอยู่แล้วและต้องการให้ดำเนินการต่อไปให้มีการนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญของข่าวสารบ้านเมืองตามความเป็นจริง และต้องการให้เพิ่มโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด