สธ. ประกาศผลจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดไร้พุงประจำปี 2552 ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมระบุโรคอ้วน เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังอย่างน้อย 8 โรค นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลโครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี แก่จังหวัดที่ชนะเลิศระดับประเทศ และเขตส่วนราชการ 18 เขต รวม 21 รางวัล และโล่ขอบคุณจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 50 จังหวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการจังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดีของกรมอนามัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยนายวิทยาเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังอย่างน้อย 8 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต และเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 80 มีโรคประจำตัว และในปี 2553 จะขยายโครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีสู่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคเรื้อรัง และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับจังหวัดที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร รองลงมา คือ จังหวัดลำปาง และพะเยา ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการประชาสัมพันธ์ดีเด่นครอบคลุมทั่วถึงประชาชน ได้รับรางวัลฆ้องทองคำรวม 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ลำปางและกำแพงเพชร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด