วธ.ตราดจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยนำตัวแทนเยาวชน 3 ศาสนา ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี (25 ส.ค. 52) ที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน อ.เมืองตราด นายปริญญา กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น นายปริญญา กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา แล้ว ยังเป็นการมุ่งสร้างจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ และวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยนำเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จากสถานศึกษา 8 แห่งในจังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 87 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนา อันเป็นการทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข สำหรับการดำเนินโครงการนี้ใช้รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความรัก สามัคคี และความกลมเกลียว ควบคู่ไปกับปลูกฝังให้เยาวชนสามารถนำหลักคำสอนของแต่ละศาสนาเข้ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในครอบครัว และชุมชนของตนเอง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นการทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติสืบไปในอนาคตต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด