จ.เชียงใหม่จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 15-16

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการสาธารณสุขจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมทางวิชาการเครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังขยายโอกาสการพัฒนาด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชน นายแพทย์อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 15 เปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ประจำปี 2552 เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรค ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการและผู้สนใจในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15 และ 16 มีโอกาสเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการนำผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง โดยนายแพทย์อภิชัย กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายทางการแพทย์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม ขณะที่ภาคเหนือมีผู้ป่วยวัณโรคสูงมาก มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรสูงที่สุด และมีอัตราการคลอดเด็กตัวเล็กจำนวนมาก การนำเสนอผลงานทางวิชาการจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นอย่างดี สำหรับการประชุมทางวิชาการสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ประจำปี 2552 เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรค จัดระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม นี้ มีผู้เสนอผลงานทางวิชาการ 63 เรื่อง คณะกรรมการคัดเลือกให้รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 10 รางวัล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด