ชงเพิ่มสอบPATอื่นเฟ้นนักศึกษาครู

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และรองประธานสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าว ถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้หารือร่วมกัน และเห็นว่าการสอบแอดมิชชั่นที่ผ่านมา ยังคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ได้ไม่ตรงตามความต้องการของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เนื่องจากหลักเกณฑ์การแอดมิชชั่นกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ นำคะแนนความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ PAT 5 มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแอดมิชชั่นเพียงอย่างเดียว ขณะที่ในความเป็นจริงการเรียนครูมีหลายสาขาวิชาเอก เช่น ครูวิทยาศาสตร์ ครูศิลปศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ เป็นต้น ดังนั้นการใช้ PAT 5 เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถสะท้อนความรู้ความสามารถในตัวเด็กได้ตรงกับสาขาวิชานั้น ๆ

รศ.ดร.มนตรี กล่าวต่อไปว่า คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะหารือร่วมกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่าในการแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2554 จะขอปรับเปลี่ยนเกณฑ์ โดยให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นอกจากต้องสอบ PAT 5 แล้ว ยังต้องสอบ PAT ด้านอื่น ๆประกอบด้วย เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีทั้งความถนัดทางวิชาชีพครู และความถนัดในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะมีปัญหาด้านวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด