สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก เน้นโรงเรียนชนเผ่าที่สูง และโรงเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร นางกรองทอง จิระเดชากุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก โดยมีพื้นฐานต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ตามแนวคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4 ด้าน คือ การมีชีวิตรอด การปกป้องคุ้มครอง การได้รับการพัฒนา และการมีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการดำเนินงานจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งในปี 2552 องค์การยูนิเซฟ ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการในโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูเพียงจำนวน 18 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นเป็นโรงเรียนชนเผ่าที่สูง และโรงเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และจะขยายไปจนครบทุกอำเภอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด