พม.เปิดเวทีวิชาการถกแนวทางยุติความรุนแรงในครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเวทีวิชาการถกแนวทางยุติความรุนแรงในครอบครัว เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมายและวางมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันความรุนแรงในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นายธีระวุฒิ อรุณเวช ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินการยุติความรุนแรงครอบครัว และบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยนายธีระวุฒิ กล่าวว่า พม.ได้เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกกระทำความรุนแรง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงปัญหาความรุนแรงในสังคมด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและสตรี อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ซึ่งมีสถิติทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยจะมุ่งเน้นการยุติความรุนแรงและสร้างโอกาสให้ผู้เสียหาย ได้เข้าถึงสิทธิรับความช่วยเหลือ การฟื้นฟูและเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังความรุนแรงในระดับครอบครัวและชุมชน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมกันสัมมนา เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและถกหาแนวทางกำหนดข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมาย เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคมแย่งเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด