เนคเทคพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายโขนครั้งแรกในประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนคเทคพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายโขนครั้งแรกในประเทศสนองพระราชเสาวนีย์ราชินีในการอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดตัวโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิตอลในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค) โดยจะเน้นรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ผ่านระบบดิจิตอล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นได้แก่ ด้านหอสมุดและจดหมายเหตุ ด้านโบราณคดี ด้านอุทยานประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และโดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทย ที่เน้นการเก็บข้อมูลเรื่องโขน ทั้งนี้ ล่าสุดเนคเทคได้ร่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมศิลปากรในการพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายโขน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการผลิต และต้นทุน เนื่องจากที่ผ่านมาต้องมีการปรับแก้หลายขั้นตอนหากไม่ได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดแสดงโขนทางหนึ่ง นอกจากนี้เนคเทคร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเก็บข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบดิจิตอล เพื่อไม่ให้สูญหาย อาทิ จารึกบนใบลาน การละเล่นพื้นเมือง การร่ายรำตามแบบนาฏศิลป์ไทยโบราณ เบื้องต้นจะนำร่องเก็บข้อมูลพร้อมจัดทำแผนที่นำทางการท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อนที่จะขยายไปทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด