ซิป้าจับมือม.ศรีปทุมและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมมือพัฒนาบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ดึงสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ร่วมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมระบุ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบันยังต้องการบุคคลากรจำนวนมาก สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาให้มีศักยภาพและความสามารถด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน โดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย ให้ภาคการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ว่าต้องการบุคลากรประเภทใดมากน้อยเพียงใด และแนวทางและทิศทางของการศึกษาด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยนายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือ ซิป้า กล่าวถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์กับภาคการศึกษาในครั้งนี้ ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญและนับเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจทุกประเภทมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ตลาดและความต้องการด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ อาทิ ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังมีอัตราการขยายตัวและความต้องการบริโภคจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีบุคคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอและตรงกับความต้องการของตลาดก็จะช่วยให้ประชาชนมีงานทำมากขึ้น และเศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด