ก.ทรัพยากรฯ เร่งสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ช่วยกันส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมสานต่อโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนปีที่ 5 นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเป็นประธานเปิดประชุมการปฏิบัติการ LA 21 สู้ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนปีที่ 5 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามแผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่น หรือ Local Aganda 21 เป็นแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีจุดม่งหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มภาคีหลัก ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ร่วมดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว 72 แห่งใน 4 ภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมแผนปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนปีที่ 5 จะเป็นการระดมความคิดเห็นอย่างบูรณาการ เพื่อผลัดกันให้เกิดนโยบายในการร่วมกันพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด