กาฬสินธุ์จัดประชุมทบทวนแผนจัดสวัสดิการสังคมระยะ 5 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมระยะ 5 ปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัดและจัดทำแผนสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เมื่อเช้าวันนี้ (24 ส.ค.52) ที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2551-2555 โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม นางอัจฉรา พุ่มมณีกร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555 เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทยฉบับที่ 1 เป็นการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพุทธศักราช 2546 มาตรา 20 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ก.ส.จ.) จัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งบูรณาการ ส่งเสริม และสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีร่วมพัฒนาอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) ขึ้น เพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัด การทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 150 แห่ง เป็นต้น เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นบูรณาการการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัด มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด