ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปางรับสมัครเยาวชนและสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง รับสมัครเยาวชนและสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ กล่าวว่า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปางมีภารกิจสำคัญในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพภายในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือและในชุมชน ให้เยาวชน สตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนผู้ยากจนใน 17 ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอบรมวิชาชีพและส่งเสริมการศึกษาแก่สตรีผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ยากจน ป้องกันและแก้ไขปัญหาสตรีและเด็กที่ถูกล่อลวงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และส่งเสริมให้สตรีและประชาชนผู้ยากจนมีงานทำ โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตร 3 เดือน 1 สาขาวิชาชีพ คือ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 10 สาขาวิชาชีพ คือ ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวยสตรี-ตัดผมชาย ช่างประดิษฐ์ บริการโรงแรม ทอผ้ากี่กระตุก ทอผ้าเครื่องจักร โภชนาการ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และเคหบริการ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนและสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2552 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 054-829-734-5

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด