จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ ณ โรงเรียนบ้านพอก ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ(20 สค นายวิศว ศะศิสมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ นำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการประชาชนพื้นที่ทั้งในหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่ได้ซักถามปัญหา และให้หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อซักถามและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย ตำบลกู่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำจะหลากมาท่วมบริเวณนา ทำให้เกิดการเสียหาย ราษฎรประกอบอาชีพทำนาเกษตรอาศัยน้ำฝน ถ้าปีไหนฝนไม่ตกเกษตรกรจะอพยพแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นที่ อาณาเขตตำบลทิศเหนือ ติดกับ ต.ตูม, ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมาย, ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษและ ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์จำนวนประชากรของตำบลจำนวนประชากรในเขต อบต. 12,115 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด