พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาาฯ เสด็จ"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัที่จังหวัดนครสวรร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้(21 สค.52)เวลา 09.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเครื่องบินที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 ตาคลี เมื่อเสด็จถึงเวลา 10.20 น. โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ พร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะ ไปที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เสด็จทรงวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว เสร็จแล้วประทับรถยนต์ที่นั่ง ไปยังวัดสามัคคีสุนทร หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว เมื่อเสด็จถึงเวลา 10.45 น. ณ ที่นั้น มีนายชาญเดช คงเอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานบูรณาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ เสด็จเข้าสู่ภายในพระอุโบสถวัดสามัคคีสุนทร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระครูนิกรสุนทรกิจ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุนทร เสด็จขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลถวายเอกสารการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งกราบทูลเบิกผู้เข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติ นักเรียนเข้ารับประทานทุนการศึกษาพระราชทาน จากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และมอบอุปกรณ์กีฬา แก่ผู้แทนแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยทรงประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 29 ราย/ประทานทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้วสามัคคี, โรงเรียนบ้านจิกใหญ่, และโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม จำนวน 29 รายการ พร้อมประทานหนังสือประจำห้องสมุดและอุปกรณ์การกีฬาแก่ผู้อำนวยการทั้ง 3 โรงเรียนดังกล่าวด้วย ประทานชุดบ้านงานครัวแก่ผู้แทนแม่บ้านงานครัจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทรงทอดพระเนตรโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก,ทอดพระเนตรกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แล้วทรงเยี่ยมสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว จุดขยายผลของจังหวัดนครสวรรค์ จาก 15 อำเภอ จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบ้านเกษตรสมบูรณ์ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอยชุมชน, การเฝ้าระวังไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ,การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยอาสาสมัครชุมชน และการจัดทำจุลินทรีย์ดินระเบิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ,การจัดการขยะชุมชน และประทานป้ายแก่ผู้แทนชุมชน,การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำบาดาลเพื่อชุมชนแล้วเสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านเกษตรสมบูรณ์ ของนางชอ้อน มาลา, นางสงัด อินทร์เทพ, และนายลั่นทม ขุนพาณิช ทอดพระเนตรการสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน เช่น แกงเปรอะ แกงบอน แกงขี้เหล็ก ต้มโป่งหน่อไม่ น้ำพริกแดงผักต้ม ยำหัวปลี ข้าวกล้องผัดสมุนไพร ขนมบัวลอยสามกษัตริย์ ขนมถั่วแปบเสวย พร้อมทอดพระเนตร สาธิตการทำข้าวโปง การแปรรูปข้าวกล้อง สีข้าวด้วยมือ การทำโจ๊กข้าวกล้อง การทำแหนมจากเห็ด การทำน้ำพริกแกง/ ทอดพระเนตรกิจกรรมบ้านตัวอย่างเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพครอบครัว ประกอบด้วย การเพาะเห็ด การผลิตก้อนเห็ด การทำน้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักสมุนไพร การเลี้ยงเป็ดและไก่เพื่อบริโภคในครัวเรือน การผลิตอาหารปลา การเลี้ยงปลาในบ่อและร่องสวน จากนั้น เสด็จไปยัง "บ้านครอบครัวอบอุ่น ที่บ้านนายเณร สุวัฒน์ ทอดพระเนตรกิจกรรมเสริมรายได้สร้างครอบครัวอบอุ่น กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว กลุ่มทำแจกันไม้ไผ่ กลุ่มทำน้ำลูกยอ พร้อมประทานถุงพระราชทานแก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ 62 ราย และผู้พิการ 38 ราย ทอดพระเนตร วิถีพื้นบ้านสานสัมพันธ์ครอบครัว กิจกรรมสร้างคุณค่าให้ผ้าไทย สานสายใยแห่งครอบคัว, กิจกรรมดนตรีไทย สานสายใยคนสองวัย/เสด็จบ้านผู้สูงอายุบ้านนางผัน สนธิพรหม ทอดพระเนตรวิถีชีวิตพอเพียงของนางผันฯ จากนั้น เสด็จไปยังบ้านสายใยรักศูนย์ส่งเสริมนมแม่ และพัฒนาสุขภาพชุมชน บ้านเกาะแก้ว ที่บ้านนางลำไย คำแผลง ประทานถุงพระราชทานเยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทอดพระเนตรกิจกรรมมุมนมแม่ คลังนิทานหมู่บ้าน สาธิตการประกอบอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตร การดูแลมารดาหลังคลอด(การอยู่ไฟ) ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เมนูอาหารลดโรค การออกกำลังกายของสมาชิก 3 กลุ่ม 3 วัย แบบไทเก็กประยุกต์ ฤาษีดัดตน การโล้ชิงช้า จากนั้น เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ทอดพระเนตรกิจกรรมร้านค้าชุมชนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร,กิจกรรมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,กิจกรรมอาชีพเสริมในศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว เช่น การเย็มผ้า การเย็บเสื้อสายใยรัก หัตถกรรมจากผ้าทอ การทอพรมเช็ดเท้า การทำสบู่จากรังไหม การปั่นไหมอีลี่ การปั่นและทอฝ้าย การทอเสื่อ การทำไหมประดิษฐ์ แล้วเสด็จไปยังกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านเกาะแก้วสามัคคี ทรงปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัว ทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อพลาสติก, ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านห้วยร่วม จากนั้น เสด็จไปยังจุดแสดงผลิตภัณฑ์สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จาก 15 อำเภอทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์อาหาร,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ,และผลิตภัณฑ์จักสานของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สมควรแก่เวลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประทับรถยนต์ที่นั่ง,เฮลิคอปเตอร์พระพาหนะ และเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับวังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!