ก.พ. ติวเข้มวิทยากรอำนวยกลุ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรอำนวยกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานวิทยากรให้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ ตามหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 3 ระดับ ในภาคราชการ นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หลักสูตรสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน และหลักสูตรข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม ด้าน นางนงลักษณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้แนวคิดด้านคุณธรรม-จริยธรรม การศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ และการเตรียมฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. คาดหวังว่าจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมไปขยายผลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรอำนวยกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการในหน่วยงานด้านบริหารงานบุคคล ผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานการเป็นวิทยากร จำนวน 50 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!