สภาเตรียมพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ สู้วิกฤตโควิด-19

สภาเตรียมพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ สู้วิกฤตโควิด-19
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในเวลา 09.30 น. คึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางถึงแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมนัดแรก ขณะที่การคัดกรองบุคคลเข้า-ออก เป็นไปอย่างเข้มงวด ใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ทั้งนี้ ทุกคนให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย

โดยวันนี้ มีวาระสำคัญรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งองคมนตรี และรับทราบเรื่องสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการถึงแก่อนิจกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ ยังมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องด่วนตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563, พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563, พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563, พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….