นักวิชาการ แนะทางเลือกใหม่ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันหวัด 2009 แห่งที่สอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ แนะทางเลือกใหม่ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แห่งที่สอง ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา อาจารย์วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวภายหลังการเสวนาเรื่องแผนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ระดับโรงงานขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการระบาดใหญ่ภายในประเทศว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็น่ไปได้ในการก่อสร้างโรง งานผลิตวัคซีนกึ่งอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เนื่องจากการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นที่องค์การเภสัชกรรมร่วมกับองค์การอนามัยโลก ที่ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยไม่เพียงพอ โดยขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างหารือกับมหาวิทยาลัยถึงความเป็นไปได้การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนแห่งที่สอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมพื้นที่ก่อตั้งโรงงาน โดยก่อสร้างเสร็จแล้วในปีนี้ ซึ่งมีพื้นที่การผลิตวัคซีนถึง 2,400 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตได้มากกว่า 2 เท่า ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตสามารถติดตั้งได้ทันทีภายในสิ้นปีนี้หากได้รับเลือกจากองค์การเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรสิทธิ์ ถิระเภาคภูมิอนันต์ ผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส องค์กรเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 โดยเห็นว่าหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพสูงในการผลิตวัคซีนได้ภายใน 3 เดือน ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (กรมปศุสัตว์) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด