ศธ. เตรียมเสนอโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2553 2562 ซึ่งกำลังเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฎิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งจะมีการผลิตครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีเงื่อนไขผูกพันเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องบรรจุเข้ารับราชการครู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาและงบดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น หลักสูตรครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใช้อัตราเหมาจ่าย ได้แก่ ทุนการศึกษา อัตรา 69,000 บาท/คน/ปี งบดำเนินการของสถาบันฝ่ายผลิต อัตรา 15,000 บาท/คน/ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ปี) ได้แก่ ทุนการศึกษา 103,500 บาท/คน/ปี งบดำเนินการของสถาบันฝ่ายผลิต อัตรา 22,500 บาท/คน/ปี ส่วนสาขาวิชาที่จะผลิตนั้น ประกอบไปด้วย ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ส่วนครูอาชีวศึกษา โดยจะผลิตตามความต้องการของ สอศ. ทั้งนี้จะใช้งบประมาณสำหรับโครงการนี้จำนวนทั้งสิ้น 5,800 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด