สผ.ปรับลกดอกเบี้ยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กระตุ้นผู้ประกอบการกู้เงิน เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสสิ่งแวดล้อม(สผ.) สัมมนาสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ในการกู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน ที่สร้างความจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีภาคเอกชนได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งใหม่เพียงร้อยละ 2 ต่อปี และปลอดการชำระคืนเงินต้น 2 ปี จากกำหนดเวลาชำระเงินต้นหนี้คืนไม่เกิน 7 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินกู้ดังกล่าว มาจัดการมลพิษในขบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องนำหลักฐานการดำเนินงานทางธุรกิจ รายจ่ายรับรายจ่ายของโรงงานในแต่ละปี มาประกอบการยื่นกู้ และผู้ประกอบการต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำมาใช้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด