จ.กาฬสินธุ์ รวมกลุ่มผู้ทอสู่อุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวาเพื่อให้เกิดรายได้จากการทอผ้าไหมอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าไหมแพรวาสู่อุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวา เพื่อให้เกิดรายได้จากการทอผ้าไหมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาลายใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์ลายดั้งเดิม นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือ ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดความเข้าใจกระบวนการและยุทธศาสตร์การพัฒนาการรวมกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน โดยนายมนต์ชัย พงษ์วิจิตร หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กล่าวว่า ผู้ประกอบการผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิต โดยมีแนวทางการส่งเสริมจะมุ่งเน้นการพัฒนาผ้าไหมแพรวาลายใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และ เพื่อเพิ่มยอดขายควบคู่กับการอนุรักษ์ผ้าไหมลายเดิม ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด