โพลชี้ตร.หนุนจุมพลนั่งผบ.ตร.-ปทีปตามติด

สำนักวิจัยเอแบคโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ที่ต้องการ จำนวนทั้งสิ้น 1,031 นาย พบว่า ร้อยละ 100.0 ระบุต้องปกป้องสถาบันสูงสุดของประเทศ รองลงมาคือร้อยละ 99.3 ระบุต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 99.0 ระบุเป็นนักพัฒนาระบบงานตำรวจเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 98.5 ระบุดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ร้อยละ 97.8 ระบุกล้าคิดกล้าทำ ร้อยละ 97.4 ระบุเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมือง

นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 96.6 ระบุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ควรรู้จักประนีประนอม แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติได้ร้อยละ 96.6 ระบุว่าเป็นนักพัฒนาระบบงานตำรวจเพื่อตำรวจ ร้อยละ 95.0 ระบุมีผลงานเป็นที่ประทับใจของประชาชนร้อยละ 94.2 ระบุไม่ยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซง 93.4 ระบุแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งในองค์กรตำรวจ และร้อยละ 85.8 ระบุไม่ก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นอำนาจของผู้บัญชาการระดับภาค ตามลำดับ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อภาพลักษณ์ของตำรวจที่ได้รับเสียงสะท้อนจากปนช่วง 30 วันที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 44.1 ระบุได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 15.7ระบุมีภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่า และร้อยละ 40.2 ระบุพอๆ กัน

เมื่อสอบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในหน่วยงานของตนนั้นพบว่า ร้อยละ 21.1 ระบุใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่า เช่น อาทิ เส้นสาย การเอาใจผู้บังคับบัญชา พวกพ้อง และการซื้อขายตำแหน่ง ร้อยละ 36.1 ระบุใช้ระบบคุณธรรมมากกว่า เช่น การพิจารณาตามความรู้ความสามารถ และระบบอาวุโส ทั้งนี้ร้อยละ 42.8 ระบุใช้ทั้งสองระบบร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้องค์กรตำรวจขณะนี้มีปัญหามากมาย แต่ผลสำรวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยความภูมิใจต่อการเป็นข้าราชการตำรวจสูงมากจากการสำรวจในครั้งนี้มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 8.43 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือเมื่อสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นพบว่า ร้อยละ 88.9 ระบุควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนเกษียณอายุราชการ ในขณะที่ ร้อยละ 11.1 ระบุควรมีการปรับย้าย

เมื่อถาการสนับสนุนผู้ที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต่อจาก พล.ต.อ.พัชรวาท โดยตำรวจผู้ตอบสามารถสนับสนุนได้ มากกว่า 1 ชื่อ พบประเด็นสำคัญคือ ตำรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.7 และตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 58.3 สนับสนุน พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย อย่างไรก็ตาม จำนวนที่ไม่แตกต่างกันของตำรวจชั้นสัญญาบัตรคือ ร้อยละ 58.6 และตำรวจชั้นประทวนร้อยละ 49.9 สนับสนุน พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ในขณะที่ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจชั้นประทวนร้อยละ 29.7 และจากตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 36.7 ในขณะที่ตำรวจชั้นประทวน หรือร้อยละ 65.1 และตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 62.5 ระบุสนับสนุบุคคลท่านอื่น อาทิ พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!