สวท.จันทบุรี อบรมติวเข้มนักจัดรายการวิทยุแก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความรู้และหลักการจัดรายการวิทยุ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาการผลิตรายการและเพิ่มความรู้ความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักจัดรายการวิทยุด้วยกัน นายธีรพล สมมาตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ขอให้ผู้จัดรายการวิทยุมีความเป็นกลาง เที่ยงธรรม ยึดหลักของความถูกต้อง เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และส่งเสริมความสามัคคี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด