จ.ตราด เตรียมจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติพระราชินี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เตรียมจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเยาวชน 3 ศาสนา นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ ในจังหวัดตราด จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 25 26 สิงหาคมนี้ ที่ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอเมืองตราด โดยการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ ได้แก่ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ อายุระหว่าง 13 - 18 ปี ที่อยู่ในจังหวัดตราด สำหรับการดำเนินการจะใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความรัก สามัคคี ระหว่างเยาวชนที่นับถือศาสนาทั้ง 3 ศาสนา นอกจากนี้จะปลูกฝังความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครือข่ายในการสร้างความสงบสุข และสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด