หลักเลี้ยงลูกแม่ดีเด่น 52

เน้นใกล้ชิด สอนลูกเป็นคนดี

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พร้อมประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่แม่ดีเด่น ส่วนกลาง 127 ราย ส่วนภูมิภาค 111 ราย และประทานโล่แก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 92 ราย

ปีนี้มีแม่คนดังรวมถึงแม่ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกหลายคนด้วยกัน แม่ดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ภริยา นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เลี้ยงลูก 3 คน ด้วยหลักความใกล้ชิด มีข้อคิดและตั้งใจเรียน สิ่งท่เน้นและขอลูกไว้ประสบความสำเร็จด้วยดีคือ ขอให้เรียนสูง ๆ สองคือ มีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่ เด็กต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่ เจอที่ไหนต้องเข้าไปสวัสดี และสามคือ อย่าเดินไปในทางที่ลำบาก ในที่นี้หมายถึงการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ส่วนเรื่องยาเสพติดไม่ห่วงเพราะลูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์ แม่ดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อดีตข้าราชบริพารใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตนสอนลูกสาว 2 คนเสมอว่า ให้รู้ว่าการเป็นคนดีเป็นอย่างไร เมื่อเป็นคนดีแล้วจะทำอะไรเพื่อสังคมและประเทศได้บ้าง สิ่งที่ยึดถือแต่ต้นคือให้การศึกษาเต็มที่ แบ่งเวลาให้เป็นทั้งเรียนและเล่น รู้ว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง รักพี่น้องและเพือน ต้องเห็นใจกันและกัน รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สอนตั้งแต่รุ่นลูกจนถึงรุ่นหลานก็ยังยึดหลักเดิมอยู่

ด้าน รศ.พัชรี สวนแก้ว สาขา แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า เลี้ยงลูกต้องดูแลใกล้ชิด ในบ้านเป็นประชาธิปไตย ลูก ๆ มีสิทธิตัดสินใจ โดยพ่อ แม่เป็นผู้ให้ข้อมูล คำแนะนำ แต่สิ่งที่เน้นย้ำกับลูกทุกคนคือ ครอบครัวเราเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์มาก ดังนั้นต้องทำหน้าที่รับใช้และส่งเสริมสถาบันให้ดี ตอนนี้ลูกโตหมดแล้วไม่ห่วงมากนอกจากการงาน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด