วันที่ 11 สิงหาคม 2552

รู้ทันผลกระทบวิกฤติเกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เปลี่ยนวิกฤตโลก เป็นโอกาสไทย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ที่มก. โดย นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางเกษตรจากวิกฤติโลก ตลอดจนแนวทางในการสร้างโอกาส เพื่อนำไปปรับใช้เป็นทางรอดในวิกฤติปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสำรองที่นั่งได้ที่คุณมยุรินทร์ ด้วงแสง โทร. 0-2579-0588 โทรสาร 0-2579-6152 หรือดูที่ www.agr. ku.ac.th

ม.ธรรมศาสตร์วิชาการ52

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงาน ธรรมศาสตรยใต้แนวคิดร่วมสร้างทางออกประเทศไทย ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มธ.ศูนย์รังสิต โดยภายในงานจะมีการเสวนาและปาฐกถาวิชาการที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐนตรี และเรื่อง การปฏิรูปการศึกษากับทางออกประเทศไทย โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ และการบรรยายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การแอดมิชชั่น ใหม่ ปี 2553 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน http:// wichakan.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1830-31 หรือ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1120-1

จัดอบรมนักสารสนเทศ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จะจัดสัมมนาเรื่อง นักสารสนเทศที่พึงประสงค์ในยุคสังคมฐานความรู้ โดยมี รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มธบ. โทร. 0-2954-7300 ต่อ 367 สสวท.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด