นอภ.ตากใบ เดินหน้าจัดงานตลาดนัดนายอำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอตากใบ เดินหน้าจัดงานตลาดนัดนายอำเภอหวังสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอตากใบ เดินหน้าจัดตลาดนัดนายอำเภอ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการโดยในวันที่มีการจัดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านของทุกเดือน กำนันและผู้ใหญ่บ้านใน 8 ตำบลของอำเภอตากใบจะรวบรวมผลผลิตของชาวบ้าน ทั้งผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาฝากให้อำเภอจำหน่าย โดยราคาของสินค้าทุกประเภท จะกำหนดโดยเจ้าของสินค้าทั้งหมด โดยไม่มีการคิดกำไรหรือส่วนต่าง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีให้ชาวบ้านและผู้สนใจแสดงออกในกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด อาทิ การแสดงดีเกฮูลู หรือการร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการจัดขึ้นในเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการตอบรับที่ดีของทุกฝ่าย แต่ปัญหาที่พบในขณะนี้ คือ สินค้าของประชาชนยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอำเภอตากใบกำลังเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด