วันที่ 5 สิงหาคม 2552

มศว สอนดูแลเด็กพิเศษ

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5639

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณรอบอาคารอำนวยการชั้น 1 สสวท. และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) โดยภายในงานจะมีนิทรรศการการออกร้าน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกาบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลากหลายหัวข้อ อาทิ สารเคมีในบ้านกับการทดลองเคมี สร้างสุนัขสายพันธุ์ใหม่ การดูดาวเบื้องต้น การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ สนุกคิดกับโครงสร้างและกลไก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่พิการทางสายตาด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายนิทรรศการ สสวท. โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1111

มทร.ธัญบุรีเปิดรับโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 ใน 10 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ดังนี้ คณะศิลปศาสตร์ 120 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 120 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 300 คน คณะบริหารธุรกิจ 510 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมาสตร์ 185 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 210 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 250 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 135 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 60 คน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก จ.ปทุมธานี 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ www. rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th 3.สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3-20 สิงหาคม 2552 หรือ โทร. 0-2549-3613-5.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด