สปน. มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล สืบเนื่องจากวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล สืบเนื่องจากวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว นายนัที เปรมรัศมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ได้จัดให้มีงานเผยแพร่ผลงานของข้าราชการให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของราชการในฐานะผู้ให้บริการประชาชน เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการให้ปรากฎ โดยมีคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมทางศาสนาจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ การปาฐกถาธรรม รวมทั้งการบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศล ด้านนายระพีพรรณ ศิริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล กล่าวว่า การมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่าข้าราชการเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกองค์กรการกุศล 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เป็นจำนวนเงินรวม 165,156 บาท เพื่อให้องค์กรการกุศลดังกล่าว นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ข้าราชการตระหนักถึงการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นตัวอยางในการทำความดีให้แก่ประชาชนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด